Δημοσιεύτηκε από το ΕΚΤΕΠΝ η Η Ετήσια Έκθεση για την Κατάσταση του Προβλήµατος των Ναρκωτικών και των Οινοπνευµατωδών στην Ελλάδα για το 2012. Η έκθεση είναι προσβάσιμη σε ηλεκτρονική μορφή από τον δικτυακό τόπο του ΕΚΤΕΠΝ και από τον παρακάτω σύνδεσμο.

Ετήσια Έκθεση για την Κατάσταση του Προβλήµατος των Ναρκωτικών και των Οινοπνευµατωδών στην Ελλάδα 2012

ΕΚΤΕΠΝ – Ετήσια Έκθεση για την Κατάσταση του Προβλήµατος των Ναρκωτικών και των Οινοπνευµατωδών στην Ελλάδα 2012
Μετάβαση στο περιεχόμενο