Τρέχοντα Ευρωπαϊκά Προγράμματα:

“Αναζήτηση καλών πρακτικών σε θέματα απεξάρτησης από ναρκωτικές ουσίες μέσω του δικτύου ECETT” (2017-2019)

Αρ. σχεδίου: 2017-1-EL01-KA104-035682

Το σχέδιο εντάσσεται στη Βασική Δράση KA1: Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων του προγράμματος Erasmus+ και είναι διάρκειας 24 μηνών (1/10/2017-30/9/2019).

Συνεργαζόμενοι φορείς:

Σύλλογος Φίλων του Προγράμματος ΑΡΓΩ  (LEADER)

CEID Addictions, Γαλλία

 Projecte Home, Ισπανία

ECEtt, Βέλγιο

Το πανευρωπαϊκό εκπαιδευτικό δίκτυο ECEtt έδωσε τη δυνατότητα σε πολλούς Ευρωπαίους συνεργάτες του να ανταλλάξουν γνώσεις και να χτίσουν μία βάση δεδομένων “καλών πρακτικών” σχετικά  με τη θεραπεία των εξαρτημένων ατόμων, τη διπλή διάγνωση, την επαγγελματική εκπαίδευση και την κοινωνική επανένταξη. Ο στόχος του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να επιτρέψει τη συνέχιση των ανταλλαγών και της βάσης δεδομένων “καλών πρακτικών”.

Στόχοι του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι:

Μεταφορά εμπειρίας μεταξύ των θεραπευτικών κοινοτήτων

Ανταλλαγή καλών πρακτικών μέσω διεθνών ανταλλαγών

Βελτίωση και απόκτηση γνώσεων και εμπειριών σε θέματα απεξάρτησης

 

 

Παρελθόντα Ευρωπαϊκά Προγράμματα:

1. Von EU bis zivilcourage inklusive: ein seminar-project fur menschen mit und ohne behinderung (2007)

Αρ. σχεδίου: 07-GRC01-GR04-00020-1

Σύμπραξη ενταγμένη στο πρόγραμμα Grundvig.

 

2. ARGO ECEtt mobility(2011)

Αρ. σχεδίου: 2011-1-GR1-LEO02-06564

Σχέδιο ενταγμένο στο πρόγραμμα LEONARDO DA VINCI PLM (Άτομα στην Αγορά Εργασίας), διάρκειας 12 μηνών.

Συνεργαζόμενοι φορείς:

ΕΙΔΙΚΟ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΠΕΘΕΑ «ΑΡΓΩ»

 TREMPOLINE, Βέλγιο

 

3. Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΣΧΕΔΙΑ» (2012)

Αρ. σχεδίου: OPS 375989

Εγκεκριμένη Πράξη ΤΟΠΕΚΟ με τίτλο: «Τοπικό Σχέδιο Ενσωμάτωσης Πρώην Χρηστών Ουσιών στην Αγορά Εργασίας του Νομού Θεσσαλονίκης»,ενταγμένη στη Δράση 3 «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της κατηγορίας παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4 «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»2007-2013, συγχρηματοδοτούμενη από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.).

Συνεργαζόμενοι φορείς:

  • Οργανισμός κατά των Ναρκωτικών
  • Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
  • Κέντρο Πρόληψης της Εξάρτησης από Ναρκωτικά και Προαγωγής της Υγείας «ΠΥΞΙΔΑ»
  • Κέντρο Πρόληψης των εξαρτήσεων και Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας «ΕΛΠΙΔΑ»
  • Κέντρα Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας «ΣΕΙΡΙΟΣ»
  • Κέντρο Πρόληψης και Ενημέρωσης Δυτικού Τομέα Ν.Θεσσαλονίκης για τις Εξαρτησιογόνες Ουσίες «ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΦΑ»
  • Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης
  • Δημοτική Εταιρεία Πληροφόρησης, Θεάματος και Επικοινωνίας Δήμου Θεσσαλονίκης
  • ΠΛΑΤΩΝ Σύμβουλοι Τεχνολογίας & Ανάπτυξης Α.Ε.

 

4. “Αναζήτηση καλών πρακτικών σε θέματα απεξάρτησης από ναρκωτικές ουσίες μέσω του δικτύου ECETT” (2015-2017)

Αρ. σχεδίου: 2015-1-EL01-KA104-013683

Σχέδιο ενταγμένο στη Βασική Δράση KA1: Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων του προγράμματος Erasmus+, διάρκειας 24 μηνών (1/9/2015-1/9/2017).

Συνεργαζόμενοι φορείς:

Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «Γ. Παπανικολάου»-Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης-ΠΕΘΕΑ «ΑΡΓΩ»  (LEADER)

 

Magdalena OPS, Τσεχία

  

Phoenix Futures, Αγγλία

 

ECEtt, Βέλγιο

5. “Strategic partnership and training on the use of Music as an additive treatment modality in the detoxification and rehabilitation processes of individuals suffering from drug dependence” (2015-2018)

(“Στρατηγική σύμπραξη κι εκπαίδευση σχετικά με τη χρήση της μουσικής ως συμπληρωματικής θεραπευτικής προσέγγισης στη διαδικασία απεξάρτησης και επανένταξης ατόμων που πάσχουν από εξάρτηση από ναρκωτικές ουσίες”)

Αρ. σχεδίου: 2015-1-EL01-KA204-014013

Το σχέδιο ανήκει στη Βασική Δράση ΚΑ2: Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών του προγράμματος Erasmus+ , με διάρκεια 36 μηνών (από 01-09-2015 έως 01-09-2018).

Συνεργαζόμενοι φορείς:

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης (LEADER)

Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «Γ. Παπανικολάου»-Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης-ΠΕΘΕΑ «ΑΡΓΩ» 

University of Nimes, School of Psychology

 

Partners for Youth Empowerment, Αγγλία

 

Τομέας Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

Διεύθυνση: Λαγκαδά 196, Σταυρούπολη

τηλ.: 2313 324 648

email: