Η Α.Σ. «ΣΧΕΔIΑ» και ο Οργανισμός κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.), ως Συντονιστής εταίρος, προσκαλεί ανέργους ωφελούμενους για συμμετοχή στο Σχέδιο Δράσης «Τοπικό Σχέδιο Ενσωμάτωσης Πρώην Χρηστών Ουσιών στην Αγορά Εργασίας Νομού Θεσσαλονίκης», Δράση 3 «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της κατηγορίας παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4 «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013».

Στα παρακάτω συνημμένα μπορείτε να δείτε αναλυτικά τη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καθώς και την αίτηση συμμετοχής. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310 668616 και 2310 226780.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς δυνητικά ωφελούμενους

Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση Υποψήφιου Ωφελούμενου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Α.Σ. ΣΧΕΔΙΑ και ΟΚΑΝΑ
Μετάβαση στο περιεχόμενο