Το Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» – Ψ.Ν.Θ. Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της πράξης: «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ» με Κωδικό ΟΠΣ 5041635 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», Άξονα Προτεραιότητας 9Β «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας», συγχρηματοδοτούμενη από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

προσκαλεί

για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στον Ά κύκλο υλοποίησης Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης είκοσι (20) ωφελούμενους της ομάδας στόχου: «Απεξαρτημένα άτομα ή άτομα που βρίσκονται σε διαδικασία απεξάρτησης» για τη συμμετοχή τους σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και την πιστοποίησή τους από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης προσώπων, στα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα:

1) Βιολογική Καλλιέργεια, δέκα (10) άτομα (ανεξάρτητου εκπαιδευτικού επίπεδου) και

2) Ανακύκλωση/Επανάχρηση, δέκα (10) άτομα (ανεξάρτητου εκπαιδευτικού επίπεδου),

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ για τον Α΄κύκλο:

έως  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ     22/01/2021    και ώρα 24:00.

Email: protokolo@psychothes.gr               

Τηλ. επικοινωνίας :  2313324382 και 2310668616

Η Διοικήτρια

Μετάβαση στο περιεχόμενο