Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ Βασική Δράση 1-Εκπαίδευση Ενηλίκων, ο Σύλλογος Φίλων του Προγράμματος ΑΡΓΩ, σε συνεργασία με το ΠΕΘΕΑ “ΑΡΓΩ” υλοποίησε εκπαιδευτικό πρόγραμμα ανταλλαγής καλών πρακτικών στο Βέλγιο. Κατά τη διάρκεια  του εκπαιδευτικού προγράμματος, δύο εργαζόμενες του ΠΕΘΕΑ “ΑΡΓΩ” είχαν τη δυνατότητα να επισκεφθούν τη θεραπευτική κοινότητα καθώς και το ανοιχτό πρόγραμμα του οργανισμού DeKiem. Κατά την επίσκεψή τους, οι εργαζόμενες είχαν την ευκαιρία να επισκεφτούν από κοντά τις υπηρεσίες Welcome House, την κλειστή θεραπευτική κοινότητα, την υπηρεσία Tipi (για εξαρτημένες μητέρες και τα παιδιά τους) καθώς και την Ανοιχτή υπηρεσία θεραπείας στη Γάνδη για εξαρτημένους με νομικά ζητήματα και για αυτούς που συμμετέχουν στο πρόγραμμα κοκαΐνης. Συμμετείχαν στην καθημερινή λειτουργία και σε θεραπευτικές ομάδες του Welcome house, του Tipi και της θεραπευτικής κοινότητας και συνομίλησαν με τους εργαζόμενους σχετικά με τη φιλοσοφία και το πλαίσιο λειτουργίας του οργανισμού τους.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που υλοποιήθηκε βασίζεται στην εκπαιδευτική μέθοδο που έχει αναπτυχθεί από το δίκτυο ECEtt, του οποίου μέλη είναι τόσο το ΠΕΘΕΑ “ΑΡΓΩ”, όσο και το DeKiem. Σύμφωνα με τη μέθοδο του ECEtt, η εκπαίδευση βασίζεται στη μαθητεία και στην ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ οργανισμών.

Σε αυτό το πλαίσιο οι εκπαιδευόμενες εντόπισαν καλές πρακτικές, μέσα από την εκπαίδευσή που πραγματοποίησαν. Στη συνέχεια, με την επιστροφή τους από την εκπαίδευση θα καταγράψουν αναλυτικά την καλή πρακτική που έχουν επιλέξει, η οποία θα βαθμολογηθεί από δύο αξιολογητές και θα συμπεριληφθεί στη βάση δεδομένων καλών πρακτικών του ECEtt, στην οποία έχουν πρόσβαση όλα τα μέλη του. Με αυτόν τον τρόπο, η γνώση που απέκτησαν από την εκπαιδευτική τους εμπειρία, θα μπορεί να είναι προσβάσιμη από οποιοδήποτε μέλος του δικτύου ECEtt.

Μέσα από την επαφή των εργαζόμενων στους δύο οργανισμούς, αναδείχθηκε η σημασία της επικοινωνίας μεταξύ τους στον συνεχώς μεταβαλλόμενο χώρο της εξάρτησης και της απεξάρτησης. Παρά τις διαφορές που διαμορφώνονται από τις κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες των δύο χωρών, οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στο χώρο αυτό είναι κοινές και η αναζήτηση νέων μεθόδων και εργαλείων για την αντιμετώπισή τους είναι μείζονος σημασίας.

Η δια ζώσης παρουσία των εκπαιδευόμενων έκανε εφικτή την κατανόηση των ιδιαίτερων συνθηκών λειτουργίας του συγκεκριμένου προγράμματος και τη συμπερίληψή τους ως μέλη της ομάδας για λίγες ημέρες. Επιπρόσθετα, η παραμονή στη χώρα υποδοχής έδωσε στις εκπαιδευόμενες τη δυνατότητα να κατανοήσουν καλύτερα το ευρύτερο κοινωνικό και οικονομικό πλαίσιο μέσα στο οποίο εφαρμόζονται οι συζητούμενες καλές πρακτικές. Τέλος, η επικοινωνία σε επαγγελματικό επίπεδο και η χρήση ορολογίας στα αγγλικά οδήγησε τους εργαζόμενους και των δύο οργανισμών στο να βελτιώσουν τις γλωσσικές και επικοινωνιακές τους δεξιότητες.

Το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα ήταν η πρώτη συνεργασία μεταξύ του ΠΕΘΕΑ “ΑΡΓΩ” και του DeKiem και μπορεί να αποτελέσει την αφορμή για το ξεκίνημα μιας νέας σχέσης συνεργασίας μεταξύ τους.

Ανταλλαγή καλών πρακτικών με τον οργανισμό DeKiem (Be)
Μετάβαση στο περιεχόμενο