ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για απεξαρτημένα άτομα ή άτομα σε διαδικασία απεξάρτησης, σε β΄ κύκλο υλοποίησης Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης στη Βιολογική Καλλιέργεια και στην Ανακύκλωση/Επανάχρηση

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» – Ψ.Ν.Θ. Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της πράξης: «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ» με Κωδικό ΟΠΣ 5041635 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», Άξονα Προτεραιότητας 9Β «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας», συγχρηματοδοτούμενη από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο,

προσκαλεί

για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στον Β’ κύκλο υλοποίησης Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης είκοσι (20) ωφελούμενους της ομάδας στόχου: «Απεξαρτημένα άτομα ή άτομα που βρίσκονται σε διαδικασία απεξάρτησης» για τη συμμετοχή τους σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και την πιστοποίησή τους από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης προσώπων, στα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα:
1) Βιολογική Καλλιέργεια, δέκα (10) άτομα και
2) Ανακύκλωση/Επανάχρηση, δέκα (10) άτομα

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ για τον Β΄κύκλο:

έως  ΔΕΥΤΕΡΑ 15/11/2021    και ώρα 24:00.

Email: protokolo@psychothes.gr

Τηλ. επικοινωνίας :  2313324382 και 2310668616

Κάντε κλικ στους παρακάτω συνδέσμους για να αποθηκεύσετε τα απαραίτητα αρχεία:

https://www.argothes.gr/wp-content/uploads/2021/10/0_Σύντομη-Πρόσκληση.pdf

https://www.argothes.gr/wp-content/uploads/2021/10/1_Αναλυτική-Πρόσκληση.pdf

https://www.argothes.gr/wp-content/uploads/2021/10/2_ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ.pdf

https://www.argothes.gr/wp-content/uploads/2021/10/4_Υπεύθυνη-Δήλωση-Προσωπικά-Δεδομένα.pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για β΄ κύκλο υλοποίησης Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης
Μετάβαση στο περιεχόμενο