Έγκριση πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020

1. Έγκριση της Πράξης «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).
Η πράξη πρόκειται να ξεκινήσει το Νοέμβριο του 2019 από το ΠΕΘΕΑ “ΑΡΓΩ”, διάρκειας δύο ετών. Η πράξη περιλαμβάνει δύο βασικές δράσεις: 
α. Κατάρτιση 40 απεξαρτημένων ατόμων στη βιολογική καλλιέργεια και την ανακύκλωση-επανάχρηση β. Δημιουργία γραφείου υποστήριξης απεξαρτημένων ατόμων που στοχεύουν στην ανάπτυξη κοινωνικής επιχειρηματικότητας

2. Έγκριση της Πράξης «Πρόγραμμα παρέμβασης για έφηβους και νέους με προβληματική χρήση νόμιμων και παράνομων ουσιών και
εξαρτητικών συμπεριφορών»
, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).
Η πράξη πρόκειται να ξεκινήσει το Δεκέμβριο του 2019 από το ΠΕΘΕΑ “ΑΡΓΩ”, διάρκειας τριών ετών. Η προτεινόμενη πράξη έχει ως αντικείμενο την δημιουργία δομής για την ανάπτυξη «Προγράμματος παρέμβασης για έφηβους και νέους με προβληματική χρήση νόμιμων και παράνομων ουσιών και εξαρτητικών συμπεριφορών» .
Μέσω της δομής προβλέπονται δύο τρόποι υποστήριξης α) πρόσωπο με πρόσωπο και β) διαδικτυακές υπηρεσίες με τη χρήση νέων
τεχνολογιών.

ΕΣΠΑ 2014-2020
Μετάβαση στο περιεχόμενο